Your search results

قوانین مشارکت در ساخت

یکی از گزینه‌هایی که گروه تالی پارک برای همکاری با دیگران در نظر گرفته است، مشارکت در ساخت است. در مشارکت در ساخت افرادی که صاحب زمین هستند می‌توانند برای مشارکت با تالی پارک درخواست خود را ارسال کنند.

زمین پیشنهادی باید دارای این ویژگی‌ها باشد:

سرمایه گذاری

زمین بدون ریشه باشد و از شخص خریداری می‌شود. با ارگان‌ها اعم از دولتی و خصوصی همکاری نمی‌شود.

در تمامی مناطق تهران به جز منطقه 22 همکاری می‌شود.

اگر فرایند ساخت شروع شود، همکاری پذیرفته نمی‌شود.

در استان‌های دیگر با دستور نقشه همکاری می‌شود.

زمین‌های اداری و تجاری پذیرفته نمی‌شوند.

زمین‌های دارای ورثه نیز پذیرفته می‌شوند.

زمین حتما باید دستور نقشه داشته باشد.

برای مشارکت در ساخت با گروه تالی پارک می‌توانید از طریق راه‌های زیر اقدام کنید:

Compare